Meleg bolyhos mese az elismerés fontosságáról

“Azokra az embe­rekre pedig, akik nem jutot­tak rend­sze­re­sen Meleg Boly­ho­sok­hoz, az a veszély lesel­ke­dett, hogy hát­fá­jó­sak lesz­nek, ettől össze­tö­pö­röd­nek és meg­hal­nak. Azok­ban az idők­ben még nagyon könnyű volt Meleg Boly­ho­so­kat kapni.”

a

 

 

 

Claude Stei­ner: Meleg boly­hos mese

 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy­szer két nagyon bol­dog ember, Tamás és Margit.Volt két gyer­me­kük, Jan­csi és Juli.

Hogy meg­ért­sé­tek, mennyire bol­do­gok vol­tak, tud­no­tok kell, milyen is volt az élet akko­ri­ban.

 Tudjá­tok, azok­ban a bol­dog, szép  idők­ben min­denki kapott szü­le­té­se­kor egy kis puha Boly­hos Zacs­kót. Ahány­szor az ember bele­nyúlt ebbe a zacs­kóba, elő tudott onnan venni egy Meleg Boly­host…

 Meleg Boly­ho­sokra nagyon nagy szük­ség volt, mert ha valaki ilyet kapott, azon rög­tön  szét­áradt a meleg­ség és a puha­ság érzése.

Azokra az embe­rekre pedig, akik nem jutot­tak rend­sze­re­sen Meleg Boly­ho­sok­hoz, az a veszély lesel­ke­dett, hogy hát­fá­jó­sak lesz­nek, ettől össze­tö­pö­röd­nek és meg­hal­nak.

 Azok­ban az idők­ben még nagyon könnyű volt Meleg Boly­ho­so­kat kapni. Akár­hány­szor az ember úgy érezte, oda­me­he­tett a másik­hoz, és azt mondhatta:

– “Sze­ret­nék egy Meleg Bolyhost!”

Akkor csak bele­nyúl­tál zacs­kóba, és kihúz­tál egy Boly­host, akko­rát, amely egy kis­lány mar­ká­ban is elfér. Ahogy a Boly­hos meg­látta a nap­vi­lá­got, moso­lyogni kez­dett, és nagy bozon­tos Meleg Boly­hossá növe­ke­dett.

 Akkor aztán rátet­ted az illető vál­lára, fejére vagy ölébe, és az bele­si­mult, ráol­vadt a bőrére, és egész tes­té­ben jó érzés­sel töl­tötte el.
Az embe­rek min­dig kér­tek egy­más­tól Meleg Boly­ho­so­kat, és mivel min­dig sza­ba­don hoz­zá­ju­tot­tak, nem oko­zott gon­dot ele­get kapni belő­lük.
Min­dig tele volt velük a kör­nyék, emi­att min­denki bol­dog volt, mele­get és lágy­sá­got érzett.

 Egyszer egy gonosz boszor­kány járt arra. Dühbe gurult, ami­ért min­denki olyan bol­dog volt, s hogy senki nem vásá­rolt nála sze­relmi báj­italt meg cso­da­tevő bal­zsa­mo­kat. A boszor­kány nagyon okos volt és ret­tentő gonosz ter­vet eszelt ki.
Egy szép reg­ge­len oda­lo­pó­dzott Tamás­hoz, míg Mar­git a kis­lá­nyuk­kal ját­szott, és a fülébe súgta:

– Nézd csak, Tamás, látod azt a sok Boly­host, amit Mar­git ad Juli­nak? Tudod, ha így foly­tatja, végül ki fog fogyni belő­lük, és neked már egy sem marad!

 bolyhok-300x199Tamás meg­hök­kent. – Azt aka­rod mon­dani, hogy többé nem lesz min­dig egy Meleg Boly­hos a zacs­kónk­ban, ahány­szor csak bele­nyú­lunk? – kér­dezte aggódva.
– Nem bizony, egy­ál­ta­lán nem – felelte a boszor­kány -, és ha egy­szer kifogy­tál, akkor annyi! Több már nem lesz! –  Ezzel a boszor­kány kár­ör­vendő kacaj­jal elszállt.

 Tamás a szí­vére vette a dol­got, és kezdte meg­fi­gyelni, hány­szor ad Mar­git valaki más­nak Meleg Boly­host. Végül nagyon elkez­dett aggódni és inge­rült is lett, mert nagyon sze­rette Mar­git Meleg Boly­ho­sait, s bizony nem akart lema­radni róluk.
Azon kez­dett gon­dol­kodni, hogy nem helyes, ha Mar­git min­den Meleg Boly­ho­sát a gye­re­kekre és másokra költi.

 Ahány­szor csak Mar­git valaki más­nak adott egyet, Tamás elkez­dett panasz­kodni, és mivel Mar­git nagyon sze­rette őt, nem adott már olyan gyak­ran mások­nak Meleg Boly­ho­so­kat, neki tar­ta­lé­kolta őket.

 A gye­re­kek fel­fi­gyel­tek erre, és hamar meg­ta­nul­ták, hogy rossz dolog Meleg Boly­ho­so­kat adni ahány­szor csak kér­nek min­ket vagy ked­vünk van hozzá. Ők is nagyon elő­vi­gyá­za­to­sak let­tek. Közelről figyel­ték szü­le­i­ket, és ahány­szor csak érez­ték, hogy szü­leik túl sok Meleg Boly­host adnak mások­nak, ők is ellen­kezni kezd­tek. Egyre inkább azon aggód­tak, hogy túl sok Meleg Boly­host adnak ki a kezük­ből.

 Bár ugyan­úgy min­den alka­lom­mal talál­tak egy Meleg Boly­host, ahány­szor csak bele­nyúl­tak a zacs­kó­jukba, mégis egyre keve­sebb­szer nyúl­tak bele, és egyre fös­vé­nyebbé vál­tak.

 Az embe­rek hama­ro­san  az ész­re­vet­ték a Meleg Boly­ho­sok hiá­nyát, és kezd­tek keve­sebb meleg­sé­get és lágy­sá­got érezni… Elkezd­tek össze­tö­pö­rödni, és volt aki bizony meg is halt a Meleg Boly­ho­sok hiá­nyá­tól.

Egyre töb­ben men­tek hát a boszor­kány­hoz báj­italt és bal­zsa­mot venni, habár úgy tűnt, ezek sem segí­te­nek. Nos, a hely­zet tény­leg nagyon rosszra for­dult. A gonosz boszor­kány nem akarta iga­zá­ból, hogy az embe­rek meg­hal­ja­nak (mert a halott embe­rek nem tud­nak báj­italt és bal­zsa­mot venni), így hát új ter­vet eszelt ki.

Minden­ki­nek adott egy zacs­kót, ami nagyon hason­lí­tott a Boly­hos Zacs­kó­hoz, csak ez a zacskó hideg volt, míg a Boly­hos Zacskó meleg. A boszor­kány zacs­kó­já­nak bel­se­jé­ben Hideg Szú­ró­sok vol­tak. Ezektől a Hideg Szú­ró­sok­tól az ember nem meleg­sé­get érzett, hanem hide­get és szú­rást.

Viszont meg­óvta az embe­re­ket az össze­tö­pö­rö­déstől. Így aztán ettől kezdve, ha valaki azt mondta: -”Kérek egy Meleg Boly­host!” -, az embe­rek, akik fél­tek, hogy kime­rí­tik kész­le­te­i­ket, azt felel­ték: – Nem tudok Meleg Boly­host adni neked, nem kérsz inkább egy Hideg Szú­róst?

Előfor­dult, hogy két ember talál­ko­zott, arra gon­dol­tak, hogy Meleg Boly­hos­hoz jut­hat­ná­nak, de egyikük-​​másikuk meg­gon­dolta magát, és a végén Hideg Szú­róst adtak egy­más­nak. Így tör­tént, hogy bár keve­sen hal­tak meg, sokan vol­tak bol­dog­ta­la­nok: hideg­nek és szú­rós­nak érez­ték magu­kat.

A hely­zet nagyon bonyo­lulttá vált. A Meleg Boly­hos, amiről eddig azt gon­dol­ták, elér­hető, akár  a levegő, ret­tentően érté­kessé vált. Emi­att az embe­rek min­den­féle dol­go­kat meg­tet­tek, hogy hoz­zá­jus­sa­nak.

Mielőtt a boszor­kány meg­je­lent, az embe­rek gyak­ran hár­man, négyen, öten össze­jöt­tek, és sosem tar­tot­ták szá­mon, ki kinek ad Meleg Boly­host. Ám a boszor­kány jöve­tele után az embe­rek kezd­tek párokra sza­ka­dozni, és a Meleg Boly­ho­so­kat kizá­ró­lag egy­más szá­mára tar­to­gat­ták.

Azok, akik meg­fe­led­kez­tek maguk­ról, és egy Boly­host adtak valaki más­nak, bűn­tu­da­tot érez­tek, mert úgy tud­ták, hogy part­ne­rük való­színű­leg meg­érzi a vesz­te­sé­get. Azok­nak, akik nem talál­tak bőkezű part­nerre, meg kel­lett ven­niük a Boly­ho­so­kat, és hosszú órá­kig kel­lett dol­goz­niuk a pén­zért.

Eköz­ben egy másik dolog is tör­tént. Néhány ember a Hideg Szú­ró­so­kat – mivel ezek kor­lát­la­nul és sza­ba­don besze­rez­hetőek vol­tak – puha pely­hek­kel és fehér fes­ték­kel vonta be, és Meleg Boly­hos­ként adta tovább…

Ezek a Meleg Boly­hos után­za­tok való­já­ban Műanyag­ból készült Boly­ho­sok vol­tak, és további nehéz­sé­get okoz­tak. Pél­dául két ember össze­jött és sza­ba­don cse­rélt Műanyag­ból készült Boly­host, amitől fel­te­hetően jól kel­lett volna érez­niük magu­kat, ehe­lyett rossz érzés­sel vál­tak el.

Mint­hogy azt hit­ték, hogy Meleg Boly­ho­so­kat cse­rél­tek, az embe­re­ket ez nagyon meg­za­varta, és nem jöt­tek rá, hogy ami­att van hideg szú­rós érzé­sük, mert Műanyag­ból készült Boly­host kap­tak.

Tehát a hely­zet nagyon-​​nagyon lehan­goló volt, és mindez akkor kezdő­dött, mikor a boszor­kány elhi­tette az embe­rek­kel, hogy majd vala­mi­kor, egy napon, mikor leg­ke­vésbé vár­ják, meg­es­het, hogy bele­nyúl­nak Boly­hos Zacs­kó­jukba és nem talál­nak benne több Meleg Boly­host.

Nemrég egy ked­ves, erős, telt és mosoly­gós asszony jött erre a bol­dog­ta­lan vidékre. Úgy tűnt, nem hal­lott még a boszor­kány­ról, és nem aggó­dott ami­att, hogy a Meleg Boly­ho­sok kifogy­hat­nak. Sza­ba­don adta őket, még akkor is ha nem kér­ték. Az embe­rek elne­vez­ték Dús Asszony­nak.

Néhá­nyan nem néz­ték jó szem­mel, mert arra taní­totta a gye­re­ke­ket, hogy nem kell fél­niük a Meleg Boly­ho­sok elfo­gyá­sá­tól.
A gye­re­kek nagyon sze­ret­ték őt, mert jól érez­ték magu­kat körü­lötte. Ők maguk is elkezd­tek Meleg Boly­ho­so­kat adni, ami­kor csak ked­vük szottyant rá.

 

A felnőt­te­ket aggasz­totta a dolog, és elha­tá­roz­ták, hogy tör­vényt hoz­nak a gyer­me­kek védel­mé­ben, nehogy elfe­csé­rel­jék Meleg Boly­hos kész­le­te­i­ket.
A tör­vény bűn­cse­lek­mény­nek minő­sí­tette, ha valaki nem­törő­döm módon, enge­dély nél­kül adja ki Meleg Boly­ho­sait.

Sok gyer­mek azon­ban lát­szó­lag nem tudta, vagy nem törő­dött ezzel, és a tör­vény elle­nére foly­tatta a Meleg Boly­ho­sok osz­to­ga­tá­sát, vala­hány­szor kedve támadt, és min­dig, ha kér­ték rá. Mint­hogy nagyon-​​nagyon sok gyer­mek volt – csak­nem annyi, mint felnőtt – , úgy nézett ki a dolog, hogy a gye­re­kek ráta­lál­tak saját útjukra.

Mosta­ná­ban nehéz meg­mon­dani, mi jön, mi tör­té­nik.
Vajon a “tör­vény és rend ereje” meg­ál­lítja a gye­re­ke­ket?
Vagy a felnőt­tek is csat­la­koz­nak majd Dús Asszony­hoz és a gye­re­kek­hez, és meg­koc­káz­tat­ják, marad-​​e annyi Meleg Boly­hos, amennyi kell?

Warm-Fuzzies-1024x680Vajon Tamás és Mar­git fel­idézve azo­kat a napo­kat, mikor olyan bol­do­gok vol­tak és a Meleg Boly­ho­sok kor­lát­la­nul áll­tak ren­del­ke­zésre, újra elkez­dik sza­ba­don osz­tani Meleg Bolyhosaikat?

A harc elter­jedt a föl­dön és való­színű­leg ott is folyik, ahol TE élsz.

Ha akarsz – és azt remé­lem, hogy akarsz -, te is csat­la­koz­hatsz hozzá azzal, hogy sza­ba­don adod és kéred a Meleg Boly­ho­so­kat, és hogy olyan sze­rető és egész­sé­ges ember vagy, ami­lyen csak lehetsz.